Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyŠportový klub Vlči Parkour
Adresa školyBerlinská 6
Telefón+421905237112
E-mailvlciparkour@gmail.com
WWW stránkahttps://www.vlciparkour.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPavol Konštiak  
TrénerBarbora Tomášková  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaPavol Konštiak  
    
    
    
ostatní pracovníciBarbora Tomášková Tréner
 Emília Petrovská Ekonóm
 Šimon Kotula Asistent trénera
 Timotej Jaroš Asistent trénera

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovVlči Parkour
SídloBerlínska 6, 01008 Žilina
Telefón0905 237 112
E-mailvlciparkour@gmail.com

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet športovcov: 24

Počet skupín: 4


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried0000000000
počet žiakov185100000024
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
Dobrovoľník 3  

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
Tréneri022
Asistentov trénera202
    
    
spolu  4

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
ZA 1PARKOUR2
ZA 2PARKOUR2
KNM 1GYMNASTIKA2
KNM 2PARKOUR2

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Speed Run50010

Aktivity a prezentácia na verejnosti

August 2022 - Letný parkour tábor

December 2022 - Súťaž v Parkoure - Speed Run

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

ŽIADNE

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 9.5. 2022

Druh inšpekcie: Mestský úrad Žilina

Výsledok: V poriadku.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Tréningy v telocvični na Strednej dopravnej škole na Rosinskej ceste v Žiline.

Tréningy v telocvični na Záíkladnej škole Clementisova v Kysuckom Novom Meste.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Auer Matthias

Beháň Andrej

Beil Christian

Beil Juraj

Borošínec Adam

Ďurana Marek

Gašparík Patrik

Grňák Dávid

Hanuljak Ján

Jaroš Timotej

Jaroš Tomáš

Koprivňanský Jan

Koprivňanský Marko

Kovačič Ondrej

Kovár Samuel

Kucharčík Milan

Lesko Teo

Ličko Matej

Odrobiňák Juraj

Odrobiňák Nikolas

Ostrochovský Adam

Papuch Peter

Pažický Patrik

Pittner Šimon

Pittner Tomáš

Řepa Nikolas

Staffen Simon

Škrobian Jakub

Šutek Patrik

Švec Štefan

Tinák Adam

Toms Jonáš

Vereš Nikolas

Vrábel Jozef

Žúbor Dávid

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaGYMPARSpr
LETNÝ TÁBOR 2022  16
ZA 1  8
ZA 2  10
KNM 1  5
KNM 2  4

Prospech žiakov

ZA 114Prospeli všetci
ZA 210Prospeli všetci
KNM 15Prospeli všetci
KNM 24Prospeli všetci

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

ŽIADNE

Záver

Vypracoval: Pavol Konštiak

V Žiline, 31. 12. 2022