• Podmienky klubu:

     • Športovec v klube  bude zaradený podľa  tréningovej  náročnosti a môže byť preradený o kategóriu  vyššie podľa výkonnosti a uváženia  trénera.
     • Šporovec musí dodržiavať pokyny trénerov, chodiť pravidelne na tréning (v prípade neúčasti sa riadne a vopred ospravedlní). Ospravedlnenie musí byť minimálne dva dni vopred. 
     • Byť disciplinovaný, správať sa fair-play, plní pokyny trénera, má úctu k trénerovi, technickému personálu a vedeniu klubu
     • V prípade neplnenia si základných povinností vyplývajúcich z členstva v klube, si vedenie klubu vyhradzuje právo na základe odporúčania trénera vyradiť športovca z klubu.     
     • Ak športovec bude mať tri neospravedlnené tréningy, bude vyradený z klubu.
     • Mesačne uhrádzať členské v sume 10 eur, aj v prípade keď nebude navštevovať krúžok, pokiaľ bude aktívnym členom v klube.
     • Pokiaľ sa nebude chcieť stať naďalej členom, rodič musí športovca z klubu odhlásiť.
     • Zúčastňuje sa stretnutí, sústredení a výletov podľa harmonogramu vedenia športového klubu.

      

     Prihlásený člen môže z krúžku hocikedy odísť, členské je však nevratne. O neprítomnosti dieťaťa je povinný rodič napísať najneskôr dva dni pred tréningom športovému klubu cez systém edupage na našej stránke a dieťa ospravedlniť formou ospravedlnenky. Pri troch neospravedlnených dňoch bude dieťa vylúčené zo športového klubu.

      

     Cena za krúžok

     Každý člen v krúžku musí uhradiť členské v sume 15 eur (mesačne) vždy na začiatok daného mesiaca, aj keď sa tréningu nezúčastňuje. V rámci tejto sumy má vaše dieťa zabezpečený dozor, cvičenie v prenajatej telocvični, školení tréneri a rôzne výlety a podujatia, ktoré sa pre členov pripravujú. Každý člen je povinný sa zúčastňovať dohodnutých a plánovaných stretnutí a tréningov. 

      

     Ak máte záujem prihlásiť vaše dieťa, prihlášku nájdete na tejto stránke:

      

     Ak dieťa chcete z krúžku odhlásiť, stiahnite si tento formulár, vyplňte, podpíšte ho a pošlite ho na email: vlciparkour@gmail.com.